~ REGULAMIN ~

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin sklepu internetowego Amber 77 określa warunki i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.amber77.com prowadzonej przez Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz z siedzibą przy ul. Limbowej 9, Gdynia 81-520, NIP 9581531671, REGON 388746641.

Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected]) lub listownie: Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz, ul. Limbowa 9, 81-520 Gdynia.

Warunkiem zamówienia Towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu.

Do korzystania ze sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego obciążają go osobiście.

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe, nieużywane i wolne od wad.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany te jednak nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całego świata.

Ceny Towarów prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Dostępność informacji o Towarze na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tego Towaru i możliwości realizacji zamówienia.

Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.amber77.com. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciagu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania amber77.com, np. takich jak podanie przez Klienta błędnego adresu e-mail.

Kupujący powinien opłacić zamówienie wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Modyfikacja lub anulowanie Zamówienia jest możliwa do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od odebrania Towaru.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

Sprzedawca może, w sytuacjach tego wymagających, zażądać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie ze Sklepu.

W procesie składania zamówienia Klient podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Kupujący zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Kupujący.

Realizacja zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może zrealizować zamówienie w trybie pilnym na podstawie przedstawionego przez Kupującego dowodu przelewu bankowego.

W przypadku, gdy formularz zamówienia będzie niedostatecznie lub błędnie wypełniony przez Klienta, Sprzedawca będzie próbował skontaktować się z Klientem, aby potwierdzić złożenie zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym, oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia adres dostawy.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem serwisów Tpay oraz PayPal.
  • Przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A..

Wszelkie koszty przelewu pokrywa nadawca przelewu.

Dane odbiorcy do dokonania przelewu:

Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz

Limbowa 9

Gdynia 81-520

Waluta: PLN

Numer konta: 85109011020000000148010388

Waluta: EUR

IBAN: PL21109011020000000148114263

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

 

KOSZT, TARMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Towaru bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przy Zamówieniu powyżej 500 zł na terenie Polski oraz bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej przy Zamówieniu powyżej 200 euro poza terenem Polski.

Towar wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki Sprzedawca zobowiązany jest do kontaktu z Klientem.

Przeciętny czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi 4 – 7 dni roboczych i zależy od wybranego sposobu wysyłki. Poza granicami Polski czas realizacji zamówienia wraz z dostawą szacuje się na 7 do 14 dni roboczych, ale czas ten uzależniony jest od wybranego kraju i może być dłuższy.

Kupujący musi pokryć wszelkie ewentualne opłaty celne i podatki importowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane procedurami celnymi.

Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego Towaru, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

GWARANCJA I REKLAMACJA

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Kupującemu, z tytułu wady towaru, przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Reklamacja może być złożona pisemnie listem tradycyjnym na adres: Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz, Limbowa 9, 80-520 Gdynia, Polska lub za pomocą poczty e-mail: [email protected] jako podpisany i zeskanowany dokument.

Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, nazwę przedmiotu oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru.

Towar z wadą może zostać przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

Konsument może zażądać obniżenia jego ceny towaru z wadą. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Nie jest możliwe złożenie reklamacji dotyczących wad i usterek, z których powodu obniżono cenę.

Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Towaru, Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Towaru (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego. Wartość zwracanego kosztu wysyłki będzie odpowiadała opcji wysyłki wybranej przy składaniu zamówienia).

Uprawnienia konsumenta wynikające z wady Towaru nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

W przypadku nie dotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/reklamacje).

W przypadku nie dotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.

W przypadku nie dotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego, lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany w stosunku do wzoru i opisu prezentowanego na stronach Galerii nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami.

Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron, również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

Oświadczenie to powinno zostać wysłane (nie później niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki) na adres e-mail [email protected] jako podpisany i zeskanowany dokument, lub listem tradycyjnym na adres: Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz, Limbowa 9, 80-520 Gdynia.

Zwracany przedmiot należy odesłać na adres: Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz, Limbowa 9, 80-520 Gdynia. Koszty związane z odesłaniem Towaru ponosi Kupujący zwracający Towar. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Towar należy odesłać równolegle z wysłaniem oświadczenia odstąpienia od umowy.

Zaleca się, aby dokonując zwrotu Towaru Kupujący wysłał przedmiot przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany.

Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wartość towaru (bez kosztów przesyłki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany towar. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu przelewu bankowego.

Paragon powinien zostać odesłany wraz z Towarem. Jeżeli dowodem zakupu jest faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Kupującego.

Amber77.com stosuje pliki cookies o charakterze technicznym. Z powodów technicznych nie jest możliwe korzystanie z amber77.com przy wyłączonych cookies. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej w Polityka prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Amber 77 zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienie złożone przez Klienta/Konsumenta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Nazwa Sklepu internetowego Amber 77, adres, pod którym jest dostępny: www.amber77.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, w tym logo oraz zdjęcia, stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.