~ POLITYKA PRYWATNOŚCI ~

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Klienta?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń lub uczestników konkursu przez Administratora jest art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amber 77 Anna Piwoni-Piórewicz z siedzibą przy ul. Limbowej 9, Gdynia 81-520. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się listownie na adres podany powyżej lub przez e-mail: [email protected]. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach sklepu Amber 77 i realizacji zamówień.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Amber 77 w ramach Sklepu. Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Amber 77 skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu oraz realizacji zamówień.

Kupujący wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Amber 77 to:

nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres pocztowy, lokalizacja geograficzna, dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta, dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę, dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, historia zakupów i wybierane linki,preferencje i wybory, preferowany język i waluta, informacje dotyczące płatności, w tym metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

 

W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

  • realizacja usługi oraz prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji art. 6 ust 1 lit b, c;
  • rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Dochodzenia przez Administratora wobec Klienta/Konsumenta ew. roszczeń związanych z umową.
  • realizowanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO);
  • sytuacja wnikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. w celu zapewnienia kontaktu mailowego lub telefonicznego, w celu potwierdzenia lub odwołania usługi, a także w zakresie stosowania marketingu bezpośredniego oraz ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b i f RODO).
  • W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży towaru.

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą zostać ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierom.

Dane poszczególnych Klientów Sklepu Amber 77 mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies. Informacje zbierane przy ich pomocy nie są wykorzystywane w celach reklamowych, a jedynie dla zwiększenia wygody użytkownika oraz w celach czysto technicznych, np. utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu np. po przejściu na kolejną stronę nie trzeba się od nowa logować, nie opróżnia się koszyk i można zrobić zakupy. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Pozostałe informacje:

Korzystając ze Sklepu Amber 77 Użytkownik wyraża zgodę na pliki cookies. Zebrane informacje są wykorzystywane w celu zwiększenia wygody użytkownika oraz do celów czysto technicznych, takich jak utrzymanie sesji Użytkownika. Dodatkowe informacje o plikach cookies i innych technologiach znajdziesz m.in. w sekcji pomocy w menu przeglądarki. Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Możliwe jest zmienienie odpowiednich ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączenie możliwości przyjmowania ciasteczek.

 

Na stronach sklepu i bloga sklepowego mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook oraz Instagram. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki Klient może polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi w danym Serwisie społecznościowym. Informujemy, że korzystając z tych wtyczek klient wymienia dane pomiędzy danym portalem społecznościowym. Administrator amber77.com nie przetwarza tych danych ani nie posiada wiedzy, jakie dane są przez te serwisy zbierane. W związku z tym sugerowane jest zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.